GORCHMYNION + 40 € - LLE BYD LLONGAU AM DDIM

0

Mae'ch trol yn wag

Termini e condizioni

Termini e condizioni di Hanukeii

 

SI PREGA DI LEGGERE GOFAL QUESTI TERMINI

 

Queste Condizioni generali disciplinano espressamente i rapporti esistenti tra Indicom Europa 2015 sl (Società che possiede il marchio Hanukeii) presso'r swyddfa gofrestredig presso Calle Eurbano 41, Dan chwith 28010, Madrid a gyda CIF ESB87341327 a terzi (qui di Seguito, "Utenti") os ydych chi'n cofrestru fel utenti a / neu gaffaelistano prodotti attraverso il Negozio online del sito ufficiale di Haneuki (http://www.hanukeii.com (informazioni yn ddyledus)", Dilynais y" Siop ").

 

2. OBBLIGHI DELL'UTENTE

2.1 L'Utente os impegna, yn gyffredinol, ad utilizzare the Store, ad acquisistare i Prodotti e ad utilizzare ciascuno dei servizi dello Store gyda diwydrwydd, yn unol ag alla legge, alla moralità, all'ordine pubblico ac alle disposizioni di Queste Condizioni generali, a Os yw'n dal yn bosibl ei ddefnyddio mewn unrhyw ffordd y mae'n ei atal, ei niweidio neu ei gyfaddawdu ar weithrediad a ffrwyth arferol y Busnes, mae'n rhoi rhan o'r Utenti neu'r potrebbero danneggiare neu danneggiare le merci ei diritti Hanukeii, i suoi fornitori, utenti neu yn generale qualsiasi terza parte.

 

3. PRODOTTI E PREZZI

3.1         Hanukeii Os byddaf yn penderfynu penderfynu ar hyn o bryd a Prodotti offerti agli Utenti attraverso lo Store. Yn benodol, mae'n bosibl aggiungere mewn eiliad qualsiasi o Gynhyrchion newydd i'w cynnig neu eu cynnwys yn y Storfa, gan ddeall nad yw'n fornito yn wahanol, y fath nuovi Prodotti saranno regolati dalle disposizioni di queti Condizioni generali. Os yw'r archeb i gyfeiriad ymyrraeth yr ategolion neu amhosibiliadau'r fornire neu byddaf yn hwyluso mynediad a defnydd o ddosbarth amrywiol o Prodotti a gynigir yn y Storfa ar unrhyw adeg a rhybudd ymlaen llaw.

 

3.2 I Mae cynhyrchion gan gynnwys y Storfa yn cyfateb nid yn y ffordd sy'n bosibl ar gyfer technoleg delweddu gwe ac mae'r Cynnyrch yn cael ei gynnig yn effeithiol. Le caratteristiche ei prezzi del prodotto vengono visualizzati nello Store. Rwy'n prezzi indicati nello Store mewn ewro ac nid ydynt yn cynnwys TAW, nid ydynt wedi'u nodi'n amrywiol.

 

4. GWEITHDREFN A THALU'R CYNNYRCH

4.1 Yn y cyfnod massimo di ventiquattro (24), Hanukeii Mae e-bost yn buddsoddi all'Utente, gan roi'r caffaeliad. Bydd yr e-bost hwn yn cynnwys cod o eiddo'r prynwr ac yn fanwl nodweddion y Prodotto, pris y cynnyrch, cost y spedizione a manylion yr amrywiaeth o opsiynau ar gyfer talu'r Prodotti a Hanukeii.

 

4.2 Mae L'Utente sy'n caffael cynnyrch yn prosesu'r Storfa i wneud y taliad gan ddefnyddio'r system dalu a ddisgrifir yn benodol yn y Storfa.

 

4.3         Indicom Europe 2015 slByddaf yn ffeilio ac yn elettronici dogfen yn cui il contratto è formalizzato, gan anfon copi all'Utente una volta effettuato l'acquisto. Il contratto sarà stipulato yn lingua spagnola.

 

4.4 Y conferma dell'ordine inviata da Hanukeii non è dilys dod fattura, dim ond dod prova di acquisto. Y fattura sy'n cyfateb i'r Prodotto verrà inviata accanto i'r Prodotto.

 

5. DESTRA A DESIST

5.1 Mae gan y perchennog gyfarwyddeb toriad gyda'r quale può contattare Hanukeii trwy e-bost i'r indirizzo canlynol: contattoanukeii.com e prelevare dall'acquisto entro sette (7) giorni lavorativi dalla ricezione del Prodotto. Rhaid cyflwyno'r Prodotto deve essere inviato i'r ddogfen wedi'i chwblhau'n briodol a chopi o'r nodyn cydsynio neu'r fattura, wedi'i gwblhau'n briodol, ar gost uniongyrchol Adfer y Prodotto. Tale rimpatrio è effettuato yn ôl alle istruzioni che Hanukeii indichi all'Utente yn risposta alla sua yn hysbysu dell'esercizio del ritiro. Aeth L'Utente deve restituire il Prodotto i mewn i gyfnod massimo di sette (7) giorni da Hanukeii gan nodi'r modiwl di reso.

 

5.2 Mae'r prelievo yn cynnwys y rimborso dell'importo versato. I'r scopo hwn, rhaid i'r cleient nodi rhif y ritorno a theitl y llythyr credyd i cui Hanukeii deve essere effettuato il credito. Gorffeniad fesul stori pago è quello stabilito dalla legge.

 

5.3 Nid yw'r dyddiad cau ar gyfer toriad yn ddilys pan na ddychwelir y Cynnyrch i'w becynnu gwreiddiol a phan nad yw'r Cynnyrch mewn cyflwr perffaith.

 

6. GWASANAETH CLIENTI

6.1 Oherwydd unrhyw ddigwyddiad, hawliad neu ymarferiad suoi diritti, bydd l'Utente può yn anfon e-bost at all'indirizzo di contatto. Hanukeii. Com.

 

7. GWASANAETH CYFLWYNO CARTREF

7.1 Mae porth tiriogaethol y gwerthwr a ddenodd y Storfa ar gyfer tiriogaeth yr Undeb Ewropeaidd yn unig, a fydd ond yn gwasanaethu'r diriogaeth. I Mae Prodotti acquistati yn prosesu'r Store verranno inviati all'indirizzo di consegna che l'Utente yn nodi verificato y taliad, yr amser mwyaf o consegna a'r di trenta (30) giorni stabiliti fesul impostazione predefinita nella legge.

 

7.2 Il servizio di consegna Hanukeii Daw effettuata mewn cydweithrediad â diversi rinomati operatori logistici. Gli ordini non saranno serviti yn caselle postali neu alberghi o altri indirizzi non maireannachi.

 

7.3 Cost y spedizioni hyd yn oed ym mhris y Prodotti. Ar adeg caffael Prodotto, bydd yr Utente yn cael gwybod am gost y spedizione.

 

8. DIWYDIANT PRTRIETÀ INTELLETTUALE E.

8.1 L'Utente riconosce che tutti gli elementi dello Store a di ciascuno dei Prodotti, y wybodaeth a'r deunydd yn y cynnwys hwn, i marchi, y strwythur, y selezione, l'ordinamento e la presentazione dei loro contenuti, ei programmi informatici utilizzati en relazione ad essi, sono protetti da diritti di vestetà intellettuale e Industriale dello stesso Hanukeii neu'n drydydd, ac nad oedd y Condizioni Cyffredinol yn gweld conferiscon yn haeddiannol i gyfarwyddeb o'r fath o eiddo deallusol perchnogol diwydiannol ac amrywiol sy'n ystyried y mater hwn yn benodol.

 

8.2 A autorizzato da llai che che sia Hanukeii oo, boed yn wir, rhowch ran o'r titolari di terzi dei diritti corrispondenti, neu lai os na chaiff ei gydsynio'n gyfreithiol, l'Utente non può riprodurre, trawsnewid, addasu, cydosod, dadgodio, dosbarthu, afffit, benthyca, rendro ar gael neu gydsynio iddo. 'Mynediad at ffurf qualsiasi atyniad cyhoeddus o gyfathrebu cyhoeddus un qualsiasi degli elementi a nodwyd yn y paragraff blaenorol. Rhaid i'r defnyddiwr ddefnyddio'r deunydd, yr elfen wybodaeth a'r wybodaeth a gyrchir trwy ddefnyddio'r Busnes yn unig oherwydd ei natur berchnogol, y mae'n ofynnol iddo beidio ag effeithio'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol ar un o elfennau masnachol y deunydd, os yw'r elfen wybodaeth a'r wybodaeth ar wahân i'r atyniad arall. .

 

8.3 L'Utente os oes gennych ddyfais dechnegol dall'eludere neu manipolare eventuali Hanukeii neu siop da nello parti nello.

 

9. DIOGELU'R DATI

9.1 Hanukeii, purché non sia richiesto l'annulntación. Bydd y driniaeth yn cael ei defnyddio gan y sviluppo e l'secuzione della vendita, l'attenzione personalizzata dei prodotti e servizi che acquisisce e il miglioramento di tale cura, nonché la promozione di prop prodotti e servizi e società terze legate a Hanukeii.

Saith gwybodaeth inoltre che i vostri dati saranno messi sydd ar gael i'r partner società ai fini indicati. Hanukeii Trin questi dati gyda'r massima riservatezza essendo l'unico ed ecsgliwsif unigryw di essi, a dim effettuare assegnazioni na cumarsáideazioni a terzi diversi da quelli indicati dalla rheoliadau cyfredol.

L'utente authoriza espressamente il deferimento, hyd yn oed trwy brosesu mezzi electronig, Hanukeii e le suddette hawl, cyfathrebu masnachol a chynnig hyrwyddo a concorsi. Ydw, rwy'n cytuno.

 

9.2 Mae L'Utente può ar hyn o bryd o qualsiasi i'w wneud a chyfeiriad mynediad, rettifica, opposizione neu cancellazione yn cysylltu Hanukeii, trwy e-bost indirizzata i gysylltu Hanukeii.com, gan atodi copi o'ch NIF neu amnewid y ddogfen adnabod.

9.3. Mae'r risposte sy'n gwrthgyferbynnu â'r symbol "" "ar eich modiwl cofrestru yn orfodol. Bydd eich risposta eich mancata yn atal y rhyddisto dei prodotti selezionati.

 

10. PASSWORD

10.1       Hanukeii Mae'n hwyluso'r defnydd o'r cyfrinair personol yno os ydych chi'n cofrestru fel y wefan. Ni ddefnyddir y cyfrinair hwn ar gyfer mynediad i'r gwasanaeth forniti attraverso il Sito. Rhaid bod gan y perchennog y cyfrinair o dan gyfrifoldeb llwyr y riservatezza màs a llwyr, gan dybio difrod yn y pen draw neu conseguenze di qualsiasi sy'n deillio o dorri neu ddatgelu'r cyfrinachedd. Am resymau diogelwch, gellir addasu'r cyfrinair ar gyfer mynediad telematig i'r gwasanaeth colegol i'r Wefan ar unrhyw adeg benodol. L'Utente accetta di notificare ad Hanukeii Ar unwaith mae qualsiasi yn defnyddio non-authorizato o'i gyfrinair, mae noché l'accessso yn rhoi rhan o'r terzi nid autorizzati

 

11. COOKIE

11.1       Hanukeii Byddaf yn defnyddio'r cwci ar ddiwedd y mudo a'r gwasanaeth cywir, byddaf yn hwyluso'r llywio, byddaf yn cynnal y diogelwch, byddaf yn gwirio hunaniaeth y Defnyddiwr, byddaf yn hwyluso mynediad i'r dewisiadau personol a byddaf yn dilyn defnyddio'r Siop. Mae'r cwci wedi'i ffeilio ar ddisg galed y cyfrifiadur neu er cof am y porwr yn y poster, mae system weithredu'r dell'utente cyfrifiadurol wedi'i rhag-drefnu i adnabod y defnyddiwr.

 

11.2 Os nad ydych yn dymuno i gwci gael ei osod ar eich disg galed eich hun, rhaid i chi ffurfweddu'ch rhaglen bori Rhyngrwyd eich hun yn y fath fodd fel nad yw'n dod gyda hi. Allo stesso, l'Utente può distruggere Rwy'n cwci yn rhydd. Yn yr achos lle mae'r defnyddiwr yn penderfynu analluogi'r cwci, bydd ansawdd a chyflymder y gwasanaeth yn lleihau a bydd yr unigolyn yn colli'r mynediad at wasanaeth y gwasanaeth a gynigir yn y Storfa.

 

12. CYMHWYSOL A CHYFREITHIO DIRITTO

Queste condizioni generali sono disgyblu dalla legge spagnola. Dadl ddeilliadol Qualsiasi dall'interpretazione o dall'esecuzione che possa yn deillio o relazione alla validità, dehongtazione, esecuzione neu risoluzione o'r contract presennol sarà sottoposta alla Giurisprudenza ac alla Concorrenza dei Tribunali e tribunali della Freemantà della puta Defnyddiwch hi, o dan yr amodau y mae'r ddeddfwriaeth berthnasol yn cydsynio â nhw.